Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2019г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАД ВАРНА

Основна задача пред българските социалдемократи е подобряване благосъстоянието и условията на живот на гражданите чрез повече СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ и СОЛИДАРНОСТ.

Това са и ценностите на съвременното общество, символ на неговия прогрес и конституиращ принцип за демократичното гражданско общество и са в основата на ЕС като политическа общност, пространство на свобода и благоденствие.

Ето защо СДП се ангажира да изпълнява следните политики за подобряване на живота на гражданите на община Варна, съобразно социалдемократическия модел на управление:

1.Въвеждане на дигитална община, в която всички общински административни услуги ще се предоставят по електронен път и ще се изпращат към съответната институция при необходимост, като работата и движението по всяко искане за издаване на документ ще са проследими онлайн.

2.Замразяване размера на местните данъци и такси.

Определяне размера на „Такса смет” съобразно броя живущи в обектите, а не спрямо общата квадратура на недвижимия имот, както е досега.

3.Облекчаване на административните процедури за бизнеса и гражданите и намаляване на административната тежест чрез услуга „Едно гише” за институциите.

4.Ревизия на общинските дружества и сметкообразумането на услугите им с оглед намаляване на разходите на гражданите в тях.

5.Постигането на прозрачност в обществените поръчки и преодоляване на дискриминацията на малки и средни предприятия. Поощряване конкуренцията с цел промяна на цените на стоките и услугите, за които плаща Община Варна.

6.Пренасочване на инвестиционните разходи от курортна инфраструктура (кашпи, шадравани и др.) към основна транспортна мрежа - околовръстен път, вътрешни улици, естакади, подлези и поетапен ремонт на цялата улична мрежа в града.

7.Прочистване на града от множеството кабели между сградите и санкциониране на повторното им поставяне.

8.Периодично публикуване в български и световни масмедии на свободните за инвестиции в Община Варна райони и области на икономическо развитие с оглед привличане на чуждестранни капитали.

9.Възстановяване на тротоарите в града, с обща дължина повече от 940км., от местни фирми, като предимството им се обоснове като мярка за повишаване на трудовата заетост.

10.Насочване на средствата, събрани от Синя и Зелена (?) зона към същинското решаване на проблема с паркирането чрез изграждане на подземни паркинги и изпълнение на Решението на Община Варна за задължително осигуряване на достатъчен брой паркоместа към всяка новострояща се сграда, без за това да се ползват улиците около тях.

Строго санкциониране от органите на общинска полиция при незаконното паркиране по тротоари и тревни площи.

11.Преодоляване на кризата с недостига на места в детските градини, включително и чрез предвиждане на административни стимули за изграждане на частни детски градини и доплащане от Общината до пълния размер на по-високата такса в тях.

12.Въвеждане на часове за безплатно пътуване в градския транспорт с цел намаляване ползването на лични автомобили и като мярка за осигуряване чистотата на въздуха.

• откриване на обединени обходни линии за нощен транспорт към кварталите;

• подобряване условията на труд и възнагражденията на заетите в системата на градския транспорт;

• въвеждане на единен билет с електронен вариант и справедлива цена, валиден поне 75 минути, за целия обществен транспорт във Варна.

Налице са и конкретни нарушения, за които понастоящем Община Варна не предприема никакви действия :

Множество нерегламентираните сметища, предимно на територия на централните райони : за тази цел трябва да се промени интензитета и графика на сметосъбиращите фирми, както и да се обособят дни и места за събиране на едрогабаритни отпадъци, като при нарушения да се налагат Глоби съобразно общинската наредба.

Замърсявания по улици и тротоари, оставяни от кучета и котки : за тази цел требва да се сведе до минимум наличието на бездомни животни в общината и да се обособят оградени площи по подобие на тези в гр.София, в които да се разхождат само домашните любимци.

Разбити тротоари и разкопани малки улички : за тази цел е необходимо да се планира поетапен цялостен ремонт на всички улици в града, а при разкопаване за ремонт на подземната инфраструктура, да се съблюдава възстановяването с нови и здрави материали от специализирани фирми.

Налице е неравенствата и по-точно неравенствата в доходите, неравенствата между центъра и кварталите, в достъпа до детска градина, до качествено училище и образование : необходимо е да се предвидят инвестиции в кварталите, изграждане на детски градини за всички деца, на добри училища във всички квартали с работещи лекарски кабинети, със спортни зали и игрища във всеки квартал, сигурна и безопасна среда около тях предвид непрекъснатите инциденти с деца.

Важен въпрос е и окончателната забрана на движението на автомобили в Морската градина на Варна : особеният статут на района задължава всеки един общински съвет – настоящ, бъдещ – да не допускат това при никакви условия и на никаква цена.