Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

Програма на СДП за развитието на столицата

 

        Столицата заема особено мястофвхселищната система на на вдяка държава. Тя е административен, културен, транспортен, а в повечето случаи и икономически център. Следователно, проблемите за решаване са най-голями в столичния град  и са от комплексен характер. Проблемите на София са усложнени и от три специфични фактора:

 1. Нерешените от десетилетия проблеми с метрото, паркинги, автомобилен трафик,  допотопна инфраструктора и мн. др.
 2. Бързото увеличаване на населението, предизвикано от икономическа миграция.
 3. Рязко нарастване броят на личните автомобили и на колите от обществения транспорт.

       Първият фактор изисква бързото му решаване с не-малко финансови средства. Еврофондовете помагат до голяма степен за преодоляване на кризистната ситуация.

      Вторият фактор на практика изисква построяване на още един град с население около 700-800 хиляди жители.

      Третият фактор постави с острота проблемите за паркингите и гаражите, трафикът и пропоскливостта на улиците и кръстовищата, транспортните рингове и транспортната схема, шумът, замърсяването на въздуха и т.н.

      Независимо от много успехи в решаването на столичните проблеми, в последните години, все още има много да се желае, за да се превърне София в една действително модерна европейска столица.

      Какво по-конкретно трябва да се направи?

      Като се изготви дългосрочен генерален, архитектурно-устройствен план за развитието на Столицата и стратегия за изпълнението му, ще станат ясни и приоритетите на града. Тази яснота ще доведе, съответно и сериозни инвеститори. В момента се действа точно обратно. Появяват се субекти с инвестиционни намерения, организират си лобита и общинските власти адаптират терени и пространства за удовлетворяване на проектите им, а вероятно и за усвояване на "хонорари"...Тази порочна практика е време да бъде спряна! С това ще се спре и работата „на парче“ в Столицата

 

 1. СДП предлага децентрализация в управлението на столицата, при което районите да имат собствено финансиране и разширени правомощия. Нараства нуждата от ново териториално деление на София и окрупняване на административните райони.

      Идеята е да се обособи един голям централен район и няколко окрупнени районни центъра. Целта е  децентрализиране властта на Общинския съвет  и насочването й към районите, за да е по-близо до гражданите, за решаване  проблемите им.По-голяма автономност в управлението на отделните райони и децентрализация на общинските бюджети,, като част от местните данъци и такси да се връщат в районните общини и кметствата, от където са събрани. Това ще даде финансова независимост на районите и свобода на районните кметове да инициират собствени инвестиционни проекти и да решават специфичните за районите им проблеми. Към всеки от окрупнените райони ще се създадат районни съвети с общински съветници, които да гласуват бюджета на съответния кмет, да упражняват контрол върху дейността му. Районните кметове ще имат правомощия като едини нормални кметове и няма да са само подизпълнители на решенията на Столичен общински съвет и кмета на Столична община. Когато се свали властта в районите, тогава тя става по-близка и до хората.  СДП ще направи и всичко възможно за въвеждане елементи на пряка демокрация в управлението на София, чрез местни референдуми и запитвания до гражданите.

 1. СДП ще инциира предложение за създаване на "Закон за столицата".
 1. Стимулиране на бизнеса. Отношението към дребния бизнес в столицата е повече от жестоко. Редът за стартиране на търговски обекти е толкова усложнен, че бумащината, таксите и понякога недобронамереният "контрол", предварително ги обричат на фалит. За сметка но това, никнещите като гъби МОЛ-ве и хипермаркети просперират.
 1. Мерки срещу всевластието на монополите: Топлофикация, ЧЕС, Софийска вода, търговски вериги и др.
 1. Повишаване на сигурността в столицата, особено в крайните квартали, където определено има завишена престъпност. Работа по увеличаване на сигурността в циганските гета.
 1. Столицата трябва, не само да не приема повече емигранти, но и да се ликвидират центровете за такива. Становещето ни е, че интеграцията става по-лесно, когато малки групи се заселват в различни средни и малки по големина селища, а не в големите градове. В малките населени места хората се познават и по-лесно се социализират хората, които се заселват нам. В големите градове се обособяват така-наречените "Гета", в които това население се маргинализира. Капсулира се от останалия, враждебен за него свят и създава свои собствени закони и правила за преживяване, които в повечето случаи са и криминални.
 1. Столицата е лицето на държавата. С него се запознават стотици хиляди чужди и местни граждани. Полагащите се мерки за добрия вид на столицата са недостатъчни, спорадични и както се казва - "на парче". Центърът на София е една архитектурна еклектика, в която без всякаква естетика се вплитат нови постройки с различни стилове, без да кореспондират със стила на основните сгради, давали облик на града от десетилетия. Необходимо е да се изготви общ архитектурен план на града, за да не се унищожи и останалият архитектурен фонд, даващ автентичен вид на старите квартали на София. Трябва да се спре стоителството на гигантски административни и сгради и търговски центрове в централната градска част, защото това затруднява трафика на движение в центъра. Да не се допуска построяването на "небостъргачи" в централна градска част, защото това ще доведе до усложняване на автомобилния трафик и логистиката. Централните улици на София не са предвидени за такъв автомобилен поток. Мястото на тези мега-стуктори е в крайните квартали.     Трябва да се издигне един голям паметник на българските владетели и държавници, строители на Българската държава и пантеон на българските царе, а не паметниците им да са разпиляни и разностилни из цяла София. Има необходимост от нов, голям православен храм в западните квартали на столицата и т. н
 1. Данък "смет" не почива на никакви нормални критерии. Той трябва да се изчислява според броя на живеещите в едно жилище, а не според квадратурата и оценката му. По съществуващата логика, в момента се стига до парадокс, че самотноживеещи хора в центъра на града плащат такси, равняващи се на 2-3 семейства в крайните квартали.
 1. Общината, заедно с обществените организации и религиозните общности трябва да решават проблемите на маргинализираните слоеве от обществото /клошари, бездомни, социално слаби, възрастни хора и хора с трайни увреждания/ .
 1. Въвеждане на местни референдуми и допитвания, което ще изгради традиция за диалог с  гражданското общество и ще бъде един от механизмите за откриване и решаване проблемите на живеещите в столицата.
 1. Всички промишлени субекти в рамките на Софийска община да бъдат обособини в промишлени зони, изнесени в периферията на града и отделени от градската среда със залесени екологични пояси.
 1.  Образованието, социалните дейности и здравеопазването трябва да бъдат  приоритет в политиката на общинското ръководство.                            Образование:

      Целодневна организация на учебният процес ке реши цялостно проблема с отглеждането и възпитанието на учениците. Те ще са в училище през целия ден и вероятността да попаднат в неподходяща среда на улицата намалява. Да, за това трябват инвестиции за построяване на нови училищни сгради, но превърне ли се образованието в приоритет на общината и спре ли да се прави икономия на общинския бюджет от частта –Образование, това ще е постижимо. Същото се отнася и за детските градини. Просто там където има нужда от такива, трябва да се построят нови или общинси сгради да се проборудват за тази цел.                                                       Социални дейности: Ограничаване възможностите за автономно решаване на социалните и здравните проблеми на населението е причинено от ограниченото финансиране на тези дейности, от неправилното им администриране и от липсата на цялостна визия за кардинално решаването на проблемите в тези две изключително важни за гражданите дейности.

      Социалните дейности в общините са недофинансирани и имат често кампаниен характер. Често те се финансират по програми, които нямат устойчиво развитие и дейностите приключват с финализирането на програмите.

      Социалната деиност, здравеопазването и образованието са едни от най-важните ангажименти на гражданското общество и е позорно да се неглижират или да се правят правят икономии в бюджета точно от тях.

При нормално финансиране и правилно администриране, могат да се подобрят  резултатите в тези дейности.

 - СДП има много идеи свързани с подобраване, състоянието на тези две сфери:

      Например, в околните, сателитни на София селища могат да се създадат множество домове за отглеждане на самотни стари хора. Това ще създаде достоен живот на потребителите и ще открие нови работни места там. Отглеждането на стари хора се е превърнало в доходен бизнес за предприемчиви бизнесмени. Те се грижат за тях и след смъртта, наследяват жилищата им, от което печелят добре.

     Общината има възможности и капацитет да финансира и организира подобна дийност. С Наследените жилища ще се въстанови общинският жилищен фонд, което ще позволи в него да бъдат настанявани крайно нуждаещи се семейства, сираци, инвалиди и т.н.